28 agosto 2005

SACCIU JEU COMU MI SENTUSACCIU JEU COMU MI SENTU

Cari amici treni treni,
chi partistu pomeriggiu,
‘sti jurnati furu comu
figghi privi di pileggiu.

Pochi voti ndi ‘ncuntrammu,
ebbi ‘na mala ‘ccasioni,
senza scherzo vi lu ricu:
non ci fu sorispazioni.

‘N saccu ‘i cosi vurria diri
ma non basta tuttu ‘u ‘nchiostru,
di ‘na cosa su’ sicuru:
sempri ccà è ‘u cori vostru.

Ma è la vita chi cuntinua,
passa ‘u tempu, gira ‘a rrota,
a Natali ndi truvamu
tutt’ insiemi ‘n’atra vota.

Or vi rassu, l’ura è tarda
sacciu pirchì non su’ cuntentu:
‘chì l’amici già partiru,
sacciu jeu comu mi sentu.

Vi salutu viaggiatori
di ‘sti carri senza fretta
ma vi ricu: già ndo Scigghiu
c’è ‘n amicu chi v’aspetta.