17 agosto 2012

L'APPUNTAMENTU DI 'N FOCHISTA

(trasposizione scigghitana di “L'abbigliamento di un fuochista” di F. De Gregori)

 

 Scigghiu mi fazzu l'occhi,
mi fazzu l'occhi 'chì t'haiu a viriri,
è Sant'à Rroccu e vogghiu sintiri
'n'emozioni chi si rinnova.

Scigghiu ch' oggi e dumani,
vegnu e ti vardu, tuccata e fuga
e a genti ciangi e l'occhi si 'sciuga
Sant'à Rroccu sta pi fuìri.

Scigghiu cu' varda 'i 'n terra
e cu' ri barchi a mari
cu' 'spetta pi mi si diverti
ccà 'sti ddu' iorna haiu a sparari
e chi ti fici bellu 'a Natura!
no mai nuddhu ti po' 'rrivari,
'a genti varda nta notti scura,
'a miccia vaiu a ddhumari.

Uh mamma, è ormai da 'na vita
ccà banda o' Srittu vogghiu passari,
e 'a megghiu purbiri purtai,
p'i megghiu botti dintr' e' murtari.

Purbiri nira quantu ndavi
pi Sant'à Rroccu l'haiu a sparari,
Purbiri nira quantu ndavi
pi Sant'à Rroccu l'haiu a sparari.

Scigghiu mi fazzu l'occhi,
sì vali 'a pena, mi ricriu 'u cori,
e tutta 'a genti ch'è pi la strata
sta priandu pu Protettori.

Scigghiu nuddhu li teni,
e ognunu è già turnatu,
pur d'oltri Atlanticu
sì veni
Scigghiu mai dimenticatu.

Scigghiu c'è cu rassa tuttu
e non c'interessa nenti
e ccà torna 'chì nesci faccia,
paccia di gioia pari 'a genti 
 e 'u dialettu nde strati senti
ch' ha l'accentu 'mericanu,
sì sunnu figghi 'i 'na scigghitana
ma pocu parrunu d'italianu.

Uh mamma, ieu pi diri veru,
su' sicilianu e dicu a vossìa
chi puru se firrìu 'u mundu
'u Scigghiu è 'n pocu la casa mia.

Purbiri nira quantu ndavi
pi Sant'à Rroccu l'haiu a sparari,
Purbiri nira quantu ndavi
pi Sant'à Rroccu l'haiu a sparari. 

11 agosto 2012

FRASI DI CIRCOSTANZA

 

Sbuca nella notte il tuo sorriso,
il tuo sguardo, impertinente.
Con la dolcezza del tuo viso...
il tempo non può niente.

Frasi di circostanza
poi coprono un'assenza,
il tempo e la distanza.
Ma è tardi, dissolvenza.

Negli occhi il non detto
e quel tuo lieve gesto,
è un attimo, perfetto
non sogno, no, son desto.

Ma dolceamaro è il sapore,
sì, lo conosco già,
che, incisa nel mio cuore,
ha la verita'.