31 maggio 2006

SCIGGHI(TI)TANI(C)

(Trasposizione elettoral-dialettale di “Titanic” di F. De Gregori)

 • ‘A prima lista di voti è china,
 • ‘a sicunda nenti,
 • e ‘a terza mali forti si senti
 • e varda in giru mi trova cunfortu
 • pirchì iu tuttu stortu.
 • Sturiata e nta ‘n misi proposta,
 • pu scigghitanu chi cerca risposta,
 • a li domandi ch’ ‘a genti si faci
 • ma mi rispundi non fu capaci.
 • Sacciu sulu chi avi cinc’ anni
 • chi a Scilla cchiù nenti si movi,
 • ‘a genti è chiusa e voli parrari
 • sulu ru tempu, s’è bellu o se chiovi.
 • E intantu cu ha vintu festeggia,
 • sorispazioni chi mancu li cani,
 • a patraternu ognunu s’atteggia,
 • a tutti bacia, stringendu li mani.
 • I vincituri poi fuiunu abbasciu,
 • sì, brinda tutta ‘na tavulata,
 • pi ‘na vittoria chi fu bella pi iddhi
 • ma chi pi l’atri, ahi!, fu ‘na lignata.

 • Ma cu ‘u rissi chi ccà si sta mali,
 • chi ru paisi non c’è nenti ‘i pigghiari
 • 'imu ‘a Marina e ‘a Chianalea,
 • 'imu San Giorgiu e poi Iaracari.
 • Nto Scigghiu aimu la nominata,
 • chi propria ccà si spaccau lu saccu,
 • a cu ndu rici nci ramu ragiuni,
 • ndi difindimu, non iamu all’attaccu.
 • Ccà ‘u mari cangia mmilli culuri,
 • i quandu brisci fin’ a quandu fa sera
 • e ogni annu mi ndi fannu cuntenti
 • pi quant’è nettu purtamu ‘a bandera.
 • Simu nu vantu pi tutta ‘a Calabria e
 • ra Costa Viola la perla ‘nvidiata,
 • ma non facimu mai ‘n piritu tundu,
 • puh! fora iabbu, oh malachiamata!

 • ‘A cosa è seria e non è generica,
 • nc’è cu non voli sintiri ‘sta prerica,
 • nc’è cu rici "Vi salutu, figghioli,
 • ccà jeu non ci ‘a fazzu, ora partu pa ‘Merica."

 • O’ primu pianu ru vecchiu Palazzu
 • lu dadu è trattu nta tuttu ‘u Cumuni,
 • ma chi nci cunti? chi signi? chi spunti?
 • mancu ‘sta vota si cangia patruni.
 • Ora a cu’ ‘st’elezioni ‘i pirdiu
 • nci ‘oli nu pocu ‘a rraggia mi sbenta,
 • ma pi favuri, cu’ a iddhi scigliu
 • m’avi ‘a buntà non mi si lamenta.
 • E pi camora, dopu ‘sti votazioni,
 • aundi è sulu lu vecchiu ch’avanza,
 • megghiu far scorta di calamiddha,
 • sarannu forti ‘i duluri di panza.
 • Oh scigghitani, vuliti sapiri
 • mi staiu nto Scigghiu ora comu mi sentu?
 • Comu ‘n maritu cu ‘na bella mugghieri,
 • ch’ ‘a porta in giru, curnutu cuntentu!

 • E’ propriu ura mi si cangia, si spera
 • ma c’è cu non voli sintiri ‘sta prerica,
 • nc’è cu rici "Vi salutu, figghioli,
 • ccà non ci ‘a fazzu, ora partu pa ‘Merica."
 • Nc’è cu rici "Vi salutu, figghioli,
 • ccà non ci ‘a fazzu, ora partu pa ‘Merica."
 • Nc’è cu rici "Vi salutu, figghioli,
 • ccà non ci ‘a fazzu, jeu vaiu a’ ‘Merica."

Nessun commento: