30 marzo 2007

L'AQUILA DI PETRA

La tenevo nel cassetto da un po' di tempo, aspettando l'occasione giusta per "divulgarla" agli amici. Poi ho visto questa foto, mandatami sempre dal prezioso amico (sempre più vigile).Non ci ho pensato su due volte. Non ho resistito, perché era proprio l'immagine che avevo in mente quando ho scritto

L'AQUILA DI PETRA

Dall'Olimpu si partiu
e vulau pi jorna e notti,
sempr’ in cerca di ‘ncacc’ cosa
pi crisciri l’aquilotti.
A ‘sti giuvini figghioli,
chi nci iaru sempr’ arretu,
di la caccia nci ‘mparava
la so’ mamma ogni segretu.
Ma vulandu, a’ famigghiola
a Giovi ‘u suli nci ‘ccuppau,
pirciò ‘u capu, priputenti,
pi dispettu ‘i castiau.
Cusì l’aquila non potti,
cchiù vulari o stari a ddritta,

chi nta l’ala di mancina
fu ‘ngagghiata ‘i ‘na saitta.
Da ddhu iornu malirittu
la so’ vita fu cangiata,
a chi tuccau l’acqua ru Strittu
l’aquila petra è ‘ddivintata.
E i so’ giuvini aquilotti,
chista almenu è la nomea,
sunnu ‘i scogghi ch’ora viru
spuntar sicundu la marea.


Oggi vardu ‘stu paisi,
sì è cu l’ali spalancati,
comu e megghiu ri parenti
sunnu li ‘stranii rispittati.
A vardarlu da luntanu,
sembra ‘n’aquila liggera,
chi nto mbernu si riposa
pi mi vola a primavera.
Ma forsi ‘u postu è troppu bonu,
cusì ‘u rapaci s’andruccau:
cu la scusa ru ‘ncantiscimu
cchiù ‘u volu non pigghiau.
Ma li fighhi iaru luntanu,
ca testa dura, forti e fieri,
u so’ ’ntellettu pi l’Italia
portun’ oggi com' aieri.
Volunu iatu, ma poi tornunu
su’ l’aquilotti di ddhu fattu:
com’ e’ scogghi ‘i po’ viriri,
nta stagiuni ‘i mari chiattu.
Pirchì ‘st’aquila di petra,
pi li so’ figghi è calamita,
com’ ‘a mamma ‘i ‘ddha liggenda,
è nto cori tutta ‘a vita.

DEDICATA A TUTTI GLI SCILLESI

Nessun commento: